انجمن حبوبات ایران|اطلاعات اشخاص|اطلاعات اشخاص - جزئیات

قاسم تیموری

قاسم

تیموری

عضو هیأت مدیره