اساسنامه انجمن

انجمن حبوبات ایران در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل شده است و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به صورت غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.
اساسنامه انجمن را در فایل پیوست ملاحظه کنید.